Data: 16 de juliol de 2019
Lloc: Fundació puntCAT (Plaça nova 5)
Hora: 18:00

Assistents: Magí Lluch-Ariet, Marc Palau, Nacho Amadoz, Jordi Domingo
Convidats: Carles Salvadó
S’excusen: Josep Solé Pareta, Joan Francesc Gras, Francesc Giralt
Membres: Isidre Casado

Ordre del dia

  1. Aprovació acta anterior, si escau
  2. Informe del President
  3. Revisió dels canals de comunicació: web, twitter, Intagram, Facebook, plataforma ISOC
  4. Gestió del domini i del correu “josoc.cat”
  5. Propostes projectes “Beyond the Net” (31 juliol)
  6. Chapterthon 2019 (5 agost)
  7. Altres assumptes

Comença la reunió a les 18:10

1. Aprovació acta anterior, si escau
S’aprova l’acta anterior

2. Informe del president
S’ha presentat el Pla Estratègic pel desplegament de la IA a Catalunya. El termini per fer comentaris està obert. Caldria que ens el llegim i mirem si podem fer alguna aportació com a ISOC CAT.

3. Revisió dels canals de comunicació: web, twitter, Intagram, Facebook, plataforma ISOC
La plataforma ISOC gestiona la llista de correu dels membres i l’eina de participació remota Zoom.
Es fa palesa na necessitat de tenir una persona que coordini l’activitat de comunicació a través dels diferents canals.
De moment la feina se centra en el servei web. Cal posar al dia la plantilla i els continguts i veure com facilitar que més d’una persona pugui posar continguts.
Queda pendent per tractar a la propera reunió els altres detalls i la valoració econòmica per posar una persona al front de la comunicació.

4. Gestió del domini i del correu “josoc.cat”
La informació de que disposem l’ha facilitada en Pep M.
La creació de josoc.cat la va decidir la Junta d’ISOC-CAT de 2007 amb l’objectiu de poder oferir un correu gratuït sota el paraigües .cat.
Com que l’administració del mateix volia que hi hagués algú cada dia al darrere, es va cedir aquest dia a dia a puntCAT.
Cal dir que, des del primer moment s’avisava als usuaris que no hi havia ni suport tècnic, ni atenció a l’usuari, de manera que qui es donava d’alta, en teoria era conscient que ningú “li agafaria el telèfon” (www.josoc.cat).
Tot i això, des de puntCAT es va gestionar fins el 2009 o 2010, quan en Jordi Ipa va considerar que ja s’havia aconseguit l’objectiu i es va deixar de dur.
En Pep M a títol individual l’ha anat gestionant fins ara.
Es van donar 999 adreces de correu (el màxim que va donar de barra lliure Google va ser 1000) i d’aquestes, actualment n’hi ha 20 de suspeses per mal comportament (criteri automàtic des de Google).
De les 979 restants, 707 hi han accedit durant el 2018 o 2019, però si ens centrem en l’any actual, es redueixen a 663.
El més probable és que aquestes 300 es puguin eliminar o reciclar.
A partir d’aquesta informació facilitada per en Pep, donat que ell no pot assistir a al reunió, es decideix que en Nacho parli amb en Pep per valorar la feina que suposa i fer una proposta concreta per continuar o deixar de dur completament el servei.
Es tractarà a la propera reunió.

5. Propostes projectes “Beyond the Net” (31 juliol)
Dels projectes presentats a la convocatòria de la Fundació, només se n’identifica un que compleixi els punts següents:
Que els sol·licitants fossin capaços de presentar i defensar un projecte en anglès.
Que el projecte presentat fos sòlid i no es mogués només per interessos propis de l’entitat que el presenta, com ara renovar un lloc web o fer una app.
Que fossin viables amb els pressupostos i temps oferts en la convocatòria.
Que la llicència del treball resultant es pogués compartir i fer accessible mitjançant CC 4.0.
Que el projecte resultant impactés a la societat en algun dels punts descrits a la convocatòria Beyond the Net.
Que els responsables dels projectes acceptessin córrer i presentar una sol·licitud per l’actual convocatòria.
S’ha fet el contacte amb el responsable del projecte per veure si vol presentar-se a la convocatòria Beyond the Net.
Com sigui que el termini és el 31 de juliol es valora que no e´s viable fer la proposta, passar per la comissió de selecció i presentar-la.
De cara al setembre, es decideix que val la ena enviar un missatge als responsables dels projectes presentats a al Fundació per tal de donar a conèixer les altres convocatòries de Beyond the Net i que la comissió de selecció d’ISOC CAT les valorarà.

6. Chapterthon 2019 (5 agost)
No es fa cap proposta i com que el termini és el 5 d’agost no som temps de preparar res.

S’acorda la propera reunió pel dimarts 1 d’octubre, a les 18:00.

La reunió acaba a les 19:35.